Зу о жилищно коммунальных услугах

О жилищно-коммунальных услугах

Зу о жилищно коммунальных услугах

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 15 січня 2009 року N 882-VI,
 від 1 липня 2010 року N 2404-VI,
від 9 липня 2010 року N 2479-VI,
 від 5 липня 2011 року N 3569-VI,
 від 7 липня 2011 року N 3610-VI,
 від 22 грудня 2011 року N 4231-VI,
від 23 лютого 2012 року N 4434-VI,
 від 2 жовтня 2012 року N 5400-VI,
 від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI,
 від 10 квітня 2014 року N 1198-VII,
від 15 липня 2015 року N 615-VIII
(зміни, внесені Законом України від 15 липня 2015 року N 615-VIII,
 вводяться в дію з
1 жовтня 2015 року),
від 16 липня 2015 року N 626-VIII
(зміни, внесені підпунктами “а” і “в” підпункту 1 пункту 1 розділу I
 Закону України від 16 липня 2015 року N 626-VIII, набирають чинності з 1 січня 2016 року),
від 10 листопада 2015 року N 766-VIII,
від 22 вересня 2016 року N 1540-VIII,
від 13 квітня 2017 року N 2019-VIII

Закон втратив чинність з 1 травня 2019 року
(згідно із Законом України від 9 листопада 2017 року N 2189-VIII,

 враховуючи зміни, внесені

Законом України
 від 7 червня 2018 року N 2454-VIII)

Цей Закон визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки.

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

житлово-комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил;

аварія – пошкодження інженерних мереж, обладнання або конструктивних елементів споруд, що виникло з техногенних або природних причин, які перешкоджають їх подальшій експлуатації відповідно до технічних умов;

балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі – балансоутримувач) – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

виконавець – суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору;

виробник – суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги;

власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі – власник) – фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку;

внутрішньобудинкові системи – мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які знаходяться в межах будинку, споруди;

засіб обліку – прилад, технічний пристрій для обліку кількісних та/або якісних показників житлово-комунальної послуги, який має нормовані метрологічні характеристики;

кількісний показник житлово-комунальних послуг – одиниця виміру для обчислення обсягу отриманої споживачем послуги, визначена відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно з законодавством;

комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газопостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством;

(абзац одинадцятий частини першої статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 13.04.2017 р. N 2019-VIII)

непереборна сила – дія надзвичайної ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, яка унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до умов договору;

норми споживання – кількісні показники споживання житлово-комунальних послуг, затверджені згідно із законодавством відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

споживач – фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу;

точка розподілу – місце передачі послуги від однієї особи до іншої, облаштоване засобами обліку та регулювання;

управитель – особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі – управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору;

утримання будинків і прибудинкових територій – господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;

якість житлово-комунальної послуги – сукупність нормованих характеристик житлово-комунальної послуги, що визначає її здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача відповідно до законодавства.

1. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг базується на таких принципах:

1) забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів;

2) створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері діяльності природних монополій;

3) забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування та досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;

4) регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, перелік яких визначено цим Законом, з урахуванням досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, природних особливостей відповідного регіону та технічних можливостей;

5) забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку, місцеперебування та форми власності юридичних осіб тощо;

6) дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг;

7) забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян.

1. Предметом регулювання цього Закону є правовідносини, що виникають між виробниками, виконавцями, споживачами у процесі створення, надання та споживання житлово-комунальних послуг.

2. Суб'єктами цього Закону є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, власники, виробники, виконавці та споживачі житлово-комунальних послуг.

1. Законодавство України у сфері житлово-комунальних послуг базується на Конституції України і складається з нормативно-правових актів у галузі цивільного, житлового законодавства, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері житлово-комунальних послуг.

2. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законами України, то застосовуються правила міжнародних договорів.

Источник: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041875.html

Заканчивается мораторий на штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

Зу о жилищно коммунальных услугах

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Мораторий на штрафы и пени за просрочку оплату жилищно-коммунальных услуг и на их отключение должникам, который был введен для поддержки населения во время пандемии коронавируса, заканчивает свое действие 1 января 2021 года.

Временный мораторий правительство России объявило в начале апреля для всех россиян вне зависимости от их доходов (постановление от 2 апреля 2020 года № 424).

В Минстрое объясняли, что меры направлены в первую очередь на защиту тех, кто испытывает проблемы с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, так как в это время действовал режим самоизоляции.

При этом обязанность своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохранялась.

Таким образом, с 1 января восстанавливается начисление пени за непогашенную задолженность.

По закону, за долги или неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги пени начисляются с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня должнику начисляются пени в повышенном размере – 1/130 ставки рефинансирования.

Таким образом, если потребители не оплачивали квитанции, например, за май – декабрь, то за восемь месяцев к основной сумме текущей задолженности за коммуналку в среднем около 50 тыс. рублей может прибавиться около 3,5 тыс. рублей начисленных пени, пояснил ТАСС эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта “Жилье и городская среда” Павел Склянчук.

“При этом есть возможность договориться с управляющей организацией о рассрочке и составить график погашения задолженности, а также получить субсидию от государства и оплатить за ЖКХ не больше 22% от суммы ежемесячного дохода семьи”, – отметил он.

Отключения у должников

Что касается отключения коммунальных ресурсов, то, как правило, должника предупреждают об этом первый раз за 20 дней. “Потом либо приостанавливают, либо, если есть такая возможность, ограничивают подачу ресурсов, либо еще раз предупреждают о полном отключении.

Фактически только через 10 дней после второго предупреждения начинается отключение.

То есть у людей есть время на погашение задолженности”, – сказала ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП “ЖКХ контроль” Светлана Разворотнева.

Склянчук при этом добавил, что отключение коммунальных услуг осуществимо только в отношении злостных неплательщиков, когда остальные меры воздействия, такие как предупреждения и судебные исполнительные листы, оказались безрезультатными, а также если имеется техническая возможность в многоквартирном доме.

По мнению Разворотневой, мораторий на штрафы по ЖКХ, действительно, был полезен весной, когда во время режима самоизоляции многие люди, особенно старшего поколения, не могли выйти из дома и не знали, как оплатить квитанции дистанционно. Однако, когда режим самоизоляции в середине года закончился, мораторий потерял смысл, считает эксперт.

Это косвенно подтверждают данные по собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Так, в апреле 2020 года, по данным Минстроя, собираемость среди населения из-за пандемии и режима самоизоляции снизилась на 30%, среди предприятий падение было еще больше – на 45-50%.

Однако летом этот показатель начал восстанавливаться. В целом Минстрой не ожидает по итогам 2020 года значительного роста неплатежей по жилищно-коммунальным услугам.

Как ранее сообщали в министерстве, в первом полугодии 2020 года долги населения за услуги ЖКХ в целом по стране сократились на 29 млрд рублей – до 731 млрд рублей, по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Также, согласно информации Росстата за первое полугодие 2020 года, общая задолженность по ЖКХ снизилась на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,24 трлн рублей.

При этом долги за теплоснабжение достигают 505,4 млрд рублей, за водоснабжение и водоотведение – 209,6 млрд рублей и газоснабжение – 171 млрд рублей.

Субсидии без справок

Кроме того, с 1 января 2021 года вступают в силу изменения в Жилищный кодекс РФ, которые упрощают получение субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Как и прежде, субсидии не смогут получить россияне, у которых есть долги по ЖКХ, но теперь органы власти будут самостоятельно получать эту информацию.

“Если раньше гражданам приходилось брать справку у управляющей компании о том, что у них нет долгов, чтобы получить субсидию, то теперь справку органы соцзащиты будут сами запрашивать в Федеральной службе судебных приставов, так как долги за ЖКХ должны быть подтверждены только вступившим в законную силу судебным актом”, – пояснил эксперт тематической площадки ОНФ “Жилье и городская среда” Павел Склянчук.

Получить субсидии могут те россияне, у которых ежемесячно на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит больше определенной доли дохода, причем каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Например, в Москве можно получить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге – 14%.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/10395745

Правила оплаты услуг ЖКХ меняются в 2021 году

Зу о жилищно коммунальных услугах

С наступлением нового года в России изменится очень многое. Появится множество новых законодательных актов, а несколько тысяч старых и привычных законов утратят свою силу.

Для пенсионеров будут введены новые пенсионных удостоверения, которые необходимо будет своевременно получить. Будет проведена значительная реформа здравоохранения, в том числе и реформа ОМС. Изменится многое и для государственных служащих.

Для собственников квартир появятся новые штрафы и запреты. Изменится и жизнь автовладельцев, так как для них тоже вводятся новые штрафы.

Правила оплаты услуг ЖКХ меняются в 2021 году

Не осталась в стороне и сфера ЖКХ. Здесь также ожидается немало серьезных перемен.

Некоторые законы позволят не платить за услуги ЖКХ или существенно снизить оплату, что позволит не только экономить многим гражданам, но и должно повысить качество оказываемых услуг. Планируется и введение новой услуги ЖКХ, которая обойдется гражданам примерно в 10 000 рублей.

Как и всегда, в начале нового года ожидается повышение тарифов на услуги, но это далеко не все. Изменятся и правила оплаты услуг ЖКХ, что необходимо учесть, чтобы избежать начисления штрафов. Рассмотрим подробнее.

Приборы учета и передача их показаний

Весной, еще в начале пандемии, власти позволили гражданам временно не проводить обязательную проверку технического состояния приборов учета коммунальных услуг, при этом управляющие компании были обязаны принимать показания бытовых счетчиков даже в том случае, если сроки проведения проверки прошли, а приборы проверены не были.

В обычных условиях, если вовремя не провести проверку приборов учета, сумма оплаты услуг ЖКХ может заметно возрасти, как и в том случае. Если владелец квартиры вовремя не передал показания счетчиков для начисления оплаты. Введение моратория многое в этих моментах изменило, но важно помнить о том, что мораторий является лишь временной мерой помощи населению.

С наступлением 2021 года мораторий будет отменен, и все вернется к прежним требованиям, а это значит, что уже с 1 января управляющие компании перестанут принимать показания приборов учета, которые не прошли проверку. В таких ситуациях плата будет начисляться по установленным нормам, а не фактическому потреблению.

Кстати, до наступления нового года необходимо провести и проверку газового оборудования – газовых плит, газовых водонагревателей и прочих приборов. Пользоваться газовым оборудованием, которое не прошло платное техническое обслуживание, будет запрещено. Нарушение этого требования будет караться штрафом.

В целом, для владельцев квартир изменится очень и очень многое.

Вернутся все штрафные санкции

Мораторий на начисление штрафов был введен в апреле текущего года.

Власти запретили управляющим компаниям и поставщикам коммунальных услуг начислять пени и штрафы при просрочке платежей по ЖКХ, а также при наличии задолженности.

Многие граждане при этом перестали оплачивать услуги, неверно истолковав запрет правительства, что с наступлением нового года приведет к резкому росту задолженности.

Мораторий действовал с апреля и до конца текущего года, однако с 1 января, когда срок действия запрета закончится, все долги граждан будут пересчитаны, и в общую сумму долга войдут и все эти месяцы неоплаты. К резкому росту долгов по ЖКХ приведет и некоторое противоречие в новых законах.

Но есть и хорошие новости

Например, то, что взыскивать долги с владельцев квартир и домов управляющим компаниям и поставщикам ресурсов станет значительно сложнее. Чтобы предотвратить возможные проблемы, представители управляющих компаний начали еще осенью обходить квартиры жильцов, выпрашивая у них копии документов.

Дело в том, что согласно новым законам, подать в суд на должника по оплате коммунальных услуг с целью взыскания задолженности можно будет только при обязательном указании идентификатора человека. В качестве идентификатора могут использоваться данные документов, например, паспорта, СНИЛС, ИНН и т.д.

Причина такого нововведения проста.

Путаница между гражданами при взыскании долгов происходит очень часто. Например, взыскание по долгам одного гражданина нередко получает совсем другой человек, который ни в чем не виноват и никогда не имел задолженности по оплате ЖКХ. Происходит это, как правило, при полном совпадении ФИО.

Указание идентификатора должника позволит избежать подобных ситуаций и лишних судебных разбирательств.

Это нововведение приобретает особую важность с наступлением нового года, когда долги многих граждан заметно вырастут, а запрет на судебные взыскания будет отменен.

Изменятся и правила в начислении субсидии

Новые правила получения компенсации за оплату услуг ЖКХ также вступают в силу с 1 января 2021 года.

Ранее для оформления субсидии ЖКХ владелец жилого помещения должен был обязательно предоставить справку об отсутствии задолженности по оплате. С наступлением нового года такую справку брать будет уже не нужно, так как теперь подать документы на субсидию смогут и должники при наличии заключенного соглашения о рассрочке погашения долга.

Кроме этого, не нужно будет собирать многие документы на получение субсидии, так как большую их часть органы социальной защиты населения будут запрашивать самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия.

А что вы думаете по этому поводу?

*****

Читайте и другие статьи:

Закон об «умных» счетчиках приводит к частому обману граждан

Нашел на улице деньги – получил уголовный срок

Важные изменения регистрации недвижимости, из-за которых можно потерять собственность

Когда можно не платить за услуги ЖКХ? – Новый закон

Парадокс с выплатами долгов по советским вкладам. Что же будет с выплатами?

Нежный и очень вкусный салат к Новогоднему столу – «Снежная королева»

Очень вкусный салат «Яркий праздник» для Новогоднего стола

Очень интересный и необычный салат к Новогоднему столу – «Наполеон»

Замечательный новогодний слоеный салат

Очень вкусный Новогодний салат с грибами и курицей

Замечательный слоеный праздничный салат с куриной печенью

Сытный салат с грибами и картофелем, подаваемый в теплом виде

Необычный новогодний салат «Грибы под шубой»

Отличный праздничный салат «Гранатовый браслет»

*****

Подписывайтесь на канал, ставьте «палец вверх», делитесь статьей с друзьями в социальных сетях! Впереди будет много полезного и интересного))

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5d3ec7314735a600acedd818/pravila-oplaty-uslug-jkh-meniaiutsia-v-2021-godu-5fdd9f5027ce98245abd0c8e

Закон о ЖКХ – новые тарифы

Зу о жилищно коммунальных услугах

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги теперь будут договорными, а совладельцев квартир обяжут платить за внутридомовые сети и придомовую территорию. Верховная Рада 3 декабря приняла резонансный законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг”.

Нулевой вариант реформы

Закон, еще в бытность законопроектом, несколько раз перерабатывался и дорабатывался.

Что из этого получилось, читаем в выводах главного юридического управления Верховной Рады: “Предлагаемые законопроектом изменения не отвечают конституционным принципам верховенства права и определению Украины правовым государством, а также приводят к юридической неопределенности“.

Это дает основания для толкований законодательных норм, усложняет их применение, а также создает основания для возникновения конфликтов между потребителями и поставщиками жилищно-коммунальных услуг, коррупционных рисков, до нарушения прав потребителей таких услуг.

О чем, собственно, речь? Новый закон, по сути, завершает жилищно-коммунальную реформу. Жители многоквартирных домов должны были до 1 мая 2020 года определиться, как им управлять своей собственностью. Если не решили, местное самоуправление назначает им управителя, выбранного на конкурсе.

Вроде бы простая реформа, но из-за коронавируса дата окончания периода самоопределения для жителей домов отодвинута на 5 месяцев после завершения карантина. Принятым 3 декабря законом вводится такой принцип: кто не определился – получат управителя, а поставщики услуг смогут заключать договора с потребителями по процедуре публичного договора.

То есть опубликовал на сайте – и договор заключен, если нет к тому возражений.

При этом совладельцы в любой момент смогут изменить вид договора, который они заключили, если соберутся и примут такое решение.

Кстати, управитель от местного самоуправления появится только в том случае, если совладельцы на общем собрании под протокол попросят назначить им такового.  

Одномоментный переход по процедуре публичных договоров предусмотрен для поставщиков таких услуг:

– тепловая энергия;

– горячая вода;

– централизованное водоснабжение;

– централизованный водоотвод;

– обращение с бытовыми отходами.

В соответствии с принятым законом, поставщики (исполнители) жилищно-коммунальных услуг, которые заключат публичные договора с потребителями, обязаны их информировать “в части требований к услуге и другой необходимой информации по каждому дому отдельно“. То есть вы должны получать сведения, скажем, о горячей воде (какая температура, какие технические возможности) по вашему дому, а не в общем.

Принципы формирования тарифов

Если с этим все понятно, то далее начинается темный лес. Закон регулирует полномочия – какая структура, какие тарифы устанавливает. Например, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) занимается тарифами на тепловую энергию.

Все остальные тарифы устанавливаются органами местного самоуправления.

А еще местное самоуправление будет принимать методологию расчета предельных уровней стоимости обслуживания внутридомовых систем газоснабжения и устанавливать сами эти предельные уровни.

Закон предполагает отход от принципа формирования тарифов на снабжение горячей водой с учетом наличия индивидуального теплового пункта (ИТП).

В противовес тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии предполагаются дифференцировать как раз в зависимости от наличия или отсутствия в доме ИТП.

В переводе на общепонятный язык: кубометр горячей воды будет единым по ценам, а стоимость энергии на его подогрев – разной.

Неприятный пассаж для неплательщиков: они могут в течение одного месяца с даты опубликования публичного договора отказаться от него (заявив об этом), но “отказ потребителя от заключения договора с исполнителем коммунальной услуги не освобождает его от обязанности оплаты фактически потребленной коммунальной услуги“.

А исполнители услуг получили пассаж приятный: по индивидуальному договору они поставляют услугу только до границ дома (на границе внутридомовых систем) или квартиры (инженерно-технических систем помещения потребителя). Более того, отдельный “пряник” достался газовщикам – за обслуживание внутридомовых газовых сетей будут платить все те же совладельцы.

Один из серьезнейших блоков закона – стоимость обслуживания внутридомовых сетей. За это придется платить, причем регулярно. Можно ожидать, что в платежках прибавится строчек.

Закон уточняет одну из самых спорных тем – услугу ” домов и придомовых территорий”. Но есть нюанс: о придомовой территории совладельцы и поставщик услуги могут говорить только в том случае, если, по данным Госземкадастра, земля вокруг дома находится в собственности или пользовании совладельцев. А если нет?

Кабмину дано полгода для подготовки проектов нормативных актов об обретении совладельцами многоквартирного дома прав на земельный участок вокруг него. В главном юруправлении Верховной Рады сомневаются, успеет ли Кабмин внести проекты, и отмечают – возможность стать собственниками земли ставится в зависимость от расторопности правительства.

В принципе, в правительстве должны успеть – норма о земельных участках вводится в действие с 1 января 2023 года.

Кстати, если земля не будет оформлена, услуга уборки придомовой территории предоставляется только по согласию совладельцев. А капремонт многоэтажки осуществляется за счет самих совладельцев или из других источников, не запрещенных законодательством.

Входить не воспрещается

Одна из главных претензий – возможность представителям поставщиков жилищно-коммунальных услуг, в частности, газовщикам, проникать в помещения дома без согласия владельцев – для осуществления технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения.

При этом собственник обязан предоставить доступ к своему жилью, хотя в законе сказано об этом обтекаемо: “С учетом особенностей, установленных этим законом”.  

Вот что по этому поводу написано в выводах главного юридического управления Верховной Рады: “Сам порядок такого доступа и последствия его предоставления предлагается установить законодательством. Следует учесть, что статьей 30 Конституции Украины каждому гарантируется неприкосновенность жилья“.  

Отвязка от дат и карантинов

В комментарии Vesti.ua глава Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук приветствовал принятие закона.

Меня радует, что устанавливается так называемый нулевой вариант, который не зависит от активности или пассивности собственников, в основной своей массе пассивных, и который, по крайней мере, отвечает на вопрос, как же лицензиатам установить какие-то новые отношения (в рамках реформы ЖКХ)“, – сказал он.

Эксперт отмечает как позитив, что договорной процесс не привязывается к датам и к карантинам. “Когда созреет лицензиат – то друг перед дружкой будут выставлять публичные договора (на сайтах), чтобы сбагрить “внутрянки” (внутридомовые сети)“, – отметил он. 

На практике, предположил эксперт, это будет выглядеть так: допустим, в Киеве КП “Киевтеплоэнерго” назовет услугу “поставка тепловой энергии”, разместит публичный индивидуальный договор, и скажет – вот вам сверху посчитанная нами абонплата (стоимости тепловой энергии), и не более, чем предельные уровни, установленные Кабмином.

Андрей Никончук отмечает как позитив закона уточнение терминологии внутридомовых инженерных сетей. “Наконец-то указали, где граница полномочий между внешними инженерными и внутридомовыми инженерными сетями по газоснабжению.

Все бодались вокруг этого вопроса. В законе сказано, граница – от запорного устройства до ввода в дом, до запорного устройства подключения газового оборудования.

То есть, от большого крана на входе в дом до маленького краника у вас в квартире“, – подчеркнул эксперт.

Кто ответит за взрыв газа

Итак, за обслуживание и ремонт внутридомовых сетей придется платить, зато и безопасность гарантируется.

По словам эксперта, с одной стороны, в законе указано, что заключать договор на обслуживание газовых внутридомовых сетей можно с газораспределительной компанией.

И она вам не сможет отказать! С другой, вы можете найти и другую структуру, которая имеет право обслуживать и ремонтировать сети. И в том, и в другом случае, ответственность за качество выбора – на вас самих.

Однако и здесь есть нюанс. Андрей Никончук обратил внимание, что закон не отвечает на вопрос: что случится, если совладельцы или управитель не заключат договора на внутридомовые газовые сети. Следовательно, в законе остались бреши.  

И в отсутствие договора не исключен вариант, что дому не дадут газа. Хотя эксперт оговаривает, что точной формулировки в законе нет, но такая вероятность может существовать, и эту позицию должен урегулировать публичный договор.

Больше общения с управителем

Как отметил эксперт, хорошая, по его мнению, новация – расширение компонентов услуги “управление домов”. Раньше она состояла из:

– содержания общего имущества;

– приобретения электроэнергии;

– текущего ремонта.

Принятый закон добавил “другие работы и услуги, согласованные сторонами договора“. То есть все, что угодно. “Мне это нравится. Это открывает возможность к более широкой коммуникации между собственником и управителем“, – подчеркнул Андрей Никончук.

Проблемным ему видится вопрос, на который закон не дал ответа, – право местного самоуправления проводить конкурс на управителя дома, жильцы которого не определились. “А это важно, потому что ЖЭКи предоставляют какие-то услуги. А у органов местного самоуправления “вилочка”: одним нормативным актом вроде бы право такое дано, другим – нет“, – обратил внимание эксперт.

Конкурсы без конкурса

Конкурсы управителей – это хорошо, если бы действительно был выбор, отмечает в комментарии Vesti.ua глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. “Договора присоединения (публичные) для поставщиков услуг – да, это облегчит многим жизнь. В остальном, закон не столько решает, сколько порождает проблемы“, – говорит он.

Например, органам местного самоуправления дается 5 месяцев для проведения конкурса. В Киеве почти 12 тысяч домов (многоквартирных). Решение о выборе модели (управления домом) приняли менее сотни из них. Остальным по конкурсу выберут управителя, которого и назначат.

А если органы местного самоуправления не проведут конкурсы на управителей – что дальше? Ответа закон не дает. Как и для случая, если его процедура или результаты будут обжалованы.

А дальше начнется предсказуемое. “Рынок коммунальных услуг – это рынок монополий, – подчеркнул Александр Скубченко. –  Возьмем столицу. Услуга поставки тепловой энергии. Если правый берег, победит “Киевтеплоэнерго”, если левый – “Евро-реконструкция”. Других участников нет. Хоть как ты конкурс проводи, не получится найти других“.  

Кошелек ощутит перемены

Наиболее волнующий вопрос – придется ли платить больше? Андрей Никончук утверждает, что нет: “Этот закон не приведет к тому, что придется платить больше. Этот закон приведет к тому, что придется платить больше за свою безопасность, за газ“.

С ним не согласен Александр Скубченко: “Плата за саму услугу, абонплата, плата за техническое обслуживание внутридомовых сетей, плата за счетчики. То есть плата абсолютно за все! Люди запутаются, кому и за что они платят. А все мы прекрасно понимаем, что любая плата администрируется.

Чем больше этих плат, тем дороже администрирование. И за каждую плату банки берут свою комиссию. Просто удорожание услуг на ровном месте. Если мы возьмем какой-то райцентр, то там банки берут по 3-5 гривен за каждую услугу. А если услуг 20? Только на комиссии люди будут тратить до 100 грн.

С 1 мая 2021 года, если ЖКХ не навернется с переходом на новые правила, вся страна запутается в количестве платежей за услуги ЖКХ. Люди просто не будут понимать, кому, сколько и за что они платят. Зато все люди будут знать: виноваты во всем они сами.

И стоить это им будет гораздо дороже, чем до 1 мая 2021“.

Сделать потребителя рабом

Александр Скубченко усматривает в новом законе одну логику – сделать потребителя рабом глав ОСББ и монополистов. “Там нет принципа “потребитель всегда прав”, а есть – “монополист всегда прав“. А потребитель – никто и ничто. Если ты хочешь жаловаться, иди к тому, кто предоставляет эту услугу”, – говорит он.

Эксперт отметил, что закон готовили монополии и главы ОСББ, финансируемые Фондом Сороса, они, по его словам, делают все под себя. И указал на еще одну проблему.

В переходных положениях есть позиция о коммунальной инспекции. Проект о ней должен в течение 6 месяцев подготовить Кабмин.

А как же быть с уже внесенным (в ноябре 2020 года) депутатами законопроектом о жилищно-коммунальной инспекции?

Натянуть сову на глобус

Есть правило: путаница на руку нечестным людям. И тот факт, что Верховная Рада пытается внести ясность в клубок проблем ЖКХ, не может не внушать оптимизм. Однако этот свет может породить еще больше теней.

Например, хорошо, что появятся ответственные за внутридомовые сети. А если нет? Более-менее четко вопрос урегулирован только с газоснабжением. Остальные поставщики услуг в публичных договорах не пропишут такой обязанности по своим сетям – и вуаля, ищи контору, которая будет за сетями приглядывать.

Система, в идеале, логичная, если бы не одно “но”. При отсутствии реального рынка все происходящее – имитация такового. Что приведет к закономерному результату: дома, как отметил один из экспертов, превратятся в некомфортные “курятники”.

Идеал возможен только в том случае, если жители сами займутся своим имуществом. Такие “занятия”, кто сталкивался, требуют немало знаний, времени, сил и нервов. Вряд ли кто согласится на такие жертвы.

Хорошо, если местное самоуправление назначит честного и компетентного управителя в дом или люди сами его выберут. А если придет мошенник?

Из кризиса ЖКХ всего один реальный выход – взяться за ум всем участникам так называемого “рынка”. И придумать наконец-то систему, которая бы устраивала всех. 

Источник: https://vesti.ua/politika/temnyj-les-zakona-o-zhkh-ukraintsev-delayut-rabami-monopolistov

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.